Jump to content

Goshogaoka Girls Basketball Team Group #1: Yuka Koishihara and Eri Kobayashi; Yuka Ishigami; Chinatsu Narui and Hitomi Shibazaki; Kumiko Shirai