Collection

Goshogaoka Girls Basketball Team Group #1: Yuka Koishihara and Eri Kobayashi; Yuka Ishigami; Chinatsu Narui and Hitomi Shibazaki; Kumiko Shirai 1997

Images of Sharon Lockhart, Goshogaoka Girls Basketball Team Group #1: Yuka Koishihara and Eri Kobayashi; Yuka Ishigami; Chinatsu Narui and Hitomi Shibazaki; Kumiko Shirai